เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก
 • 1.
  สมาชิกรับทราบการให้บริการของ TCDC และยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ TCDC
 • 2.
  สมาชิกทุกประเภทสามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกประเภทอื่น เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้ เพียงเพิ่มเงินอัตราค่าสมัครสมาชิกส่วนต่าง โดยระยะเวลาในการเป็นสมาชิก จะนับตั้งแต่วันลงทะเบียนแรกเข้า หรือหากต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ให้ถือว่าสมาชิกภาพเดิมสิ้นสุดลงและยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ
 • 3.
  กรณีขอยกเลิกการเป็นสมาชิก TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าสมัครสมาชิก
 • 4.
  บัตรสมาชิก TCDC ใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยืมบัตรได้
 • 5.
  บัตรสมาชิกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TCDC หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 6.
  กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ สมาชิกต้องแจ้งให้ TCDC ทราบทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารจาก TCDC
สมัครสมาชิก
Email *
Password *
Confirm Password *
เข้าสู่ระบบ
Email
Password